Dương Anh Tuấn. 0903512788. 6-4-2020 (cách Cô Vi ...) Phần cứng của bạn có thể có một phần của nhau. Có thể có một phần của bạn, khi bạn có thể có một phần của họ, ... tự động, ... Giá: 1- Nano + đế: 59k + 25K = 84K 2- gọng 10K: 10K 3- LCD 16x2: 33K 4- Mô-đun I2C (LCD LCD trong điện tử): 18K 5- Âm thanh siêu âm: 32K 6- Dây điện + linh tinh: 50K 7- Mô hình cuối cùng (Phần mềm): 40K CỘNG CỘNG: 267k

Dương Anh Tuấn. 0903512788. 6-4-2020 (cách Cô Vi ...)

Phần cứng của bạn có thể có một phần của nhau.

Có thể có một phần của bạn, khi bạn có thể có một phần của họ, ... tự động, ...

Giá:

1- Nano + đế: 59k + 25K = 84K

2- gọng 10K: 10K

3- LCD 16x2: 33K

4- Mô-đun I2C (LCD LCD trong điện tử): 18K

5- Âm thanh siêu âm: 32K

6- Dây điện + linh tinh: 50K

7- Mô hình cuối cùng (Phần mềm): 40K

CỘNG CỘNG: 267k